Program wyborczy

Uważam, że od programów wyborczych, haseł i deklaracji ważniejsze są wartości, które się wyznaje i zgodnie z którymi się postępuje. To nie oznacza jednak, że nie mam swoich pomysłów na to jak będzie wyglądało w przyszłości miasto i gmina Kępno. W największym skrócie powiem tak - priorytetem będzie lepsza jakość życia. Oto niektóre z moich pomysłów:

 1. Życie i zdrowie
  • edukacja i profilaktyka dzieci w przedszkolach i szkołach
  • badania profilaktyczne dorosłych i seniorów
  • inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i medyczną we współpracy z samorządem powiatowym
  • ścieżki rowerowe, siłownie zewnętrzne, priorytet w inwestycjach dla wariantów prozdrowotnych
  • współpraca z przedsiębiorcami na rzecz ochrony środowiska, szczególnie w kontekście dużego uprzemysłowienia naszego regionu i zanieczyszczeń z tym związanych
 2. Rodzina
  • utrzymywanie wysokiego wskaźnika dostępności miejsc w przedszkolach i żłobkach
  • podnoszenie standardów w wyposażeniu i zapleczu przedszkoli i żłobków (punktem wyjścia będzie Dziecięca Kraina na os. Odrodzenia w Kępnie)
  • inwestycje w infrastrukturę w szkołach podstawowych i gimnazjach (materiały dydaktyczne, pracownie komputerowe, boiska)
  • uruchomienie procedury partnerstwa publiczno-prywatnego w celu budowy nowych mieszkań na terenie miasta i gminy
  • rewitalizacja parku miejskiego, budowa i rewitalizacja miejsc zielonych (wypoczynek na trawie), budowa placów zabaw
 3. Sport i rekreacja
  • budowa nowych ścieżek rowerowych, asfaltowych!
  • budowa siłowni zewnętrznych, miejsc do street workout'u, skate-parków, itp.
  • stworzenie specjalnego funduszu na utrzymanie miejsc aktywności fizycznej w należytym stanie i / lub oddanie ich w zarząd KOSiR, aby móc finansować tego typu działania
  • budowa basenu / aqua-parku, ale w nowczesnym modelu finansowania, z wykorzystaniem środków i możliwości przede wszystkim prywatnego inwestora
  • wyznaczenie profesjonalnych tras biegowych we współpracy np. z Lasami Państwowymi
  • przywrócenie i zaadaptowanie w przestrzeń miejską naszej rzeki
 4. Kultura
  • możliwie szybkie zakończenie dużych inwestycji infrastrukturalnych (siedziba muzeum, ośrodka kultury, biblioteki)
  • pozyskanie środków i rozpoczęcie remontu synagogi kępińskiej
  • budowa centrum integracji społecznej w Kępnie
  • inwestowanie w kulturę rozumianą jako ludzie i wydarzenia
  • inicjowanie działań kulturalnych na salach wiejskich (projekcje filmów, występy, wystawy)
  • stworzenie skutecznego systemu informacji miejskiej
 5. Rozwój obszarów wiejskich
  • utrzymywanie i wspieranie funduszu sołeckiego
  • przeznaczenie puli środków na bieżące utrzymanie sal wiejskich
  • darmowy dostęp do internetu w technologii wi-fi na wszystkich salach wiejskich, domach strażackich, itp.
  • opracowanie strategii poprawy bezpieczeństwa na obszarach wiejskich
 6. Bezpieczeństwo
  • poprawa działalności i przywrócenie właściwych zadań Straży Miejskiej
  • rozwijanie sieci monitoringu miejskiego
  • programy profilaktyczne i edukacyjne np. w zakresie przeciwdziałania spalaniu śmieci, ochrony mienia, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, itp.
 7. Społeczeństwo obywatelskie
  • stworzenie ram prawnych dla funkcjonowania 4 instytucji: Młodzieżowej Rady Miejskiej, Rady Seniorów, Gminnej Rady Sportu oraz Rad Osiedlowych
  • powołanie do życia budżetu obywatelskiego
  • opracowanie zasad konsultacji społecznych i konsekwentne korzystanie z tego narzędzia
  • bezpośrednie spotkania burmistrza i radnych z mieszkańcami w mieście i na terenach wiejskich
  • wspieranie rozwoju e-administracji oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii do komunikacji z mieszkańcami (m.in. portale społecznościowe)