Strona internetowa dla spółki

Data:2020-02-03

Od 1 stycznia br. każda spółka akcyjna oraz spółka komandytowo-akcyjna musi mieć swoją stronę internetową. Ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) wprowadza taki obowiązek. Uzasadnieniem nałożenia wymogu, aby każda spółka akcyjna posiadała stronę internetową przeznaczoną co najmniej do komunikacji z akcjonariuszami jest przede wszystkim postępująca digitalizacja. Prowadzenie strony internetowej przez wszystkie spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne zwiększy efektywność ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych, ograniczy ryzyka informowania w taki sposób, aby w praktyce nie poinformować akcjonariuszy, co szczególnie często występuje w sytuacjach konfliktów w spółkach (z udziałem akcjonariuszy i zarządów) oraz będzie sprzyjać stabilności i bezpieczeństwu obrotu.

Nowelizacja prawa precyzuje minimalny zakres informacji, który powinien być dostępny na stronie internetowej spółki, a są to przede wszystkim wymagane prawem lub statutem spółki ogłoszenia (np. ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia). Oznacza to, że spółki na swoich stronach www powinny na bieżąco zamieszczać informacje dotyczące m.in. planowanych walnych zgromadzeń (wraz ze szczegółowym porządkiem obrad), projektów uchwał, sprawozdań finansowych czy opinii biegłych rewidentów. Wymóg ten, jak czytamy w uzasadnieniu do ustawy zmieniającej, podyktowany jest chęcią ograniczenia potencjalnych sytuacji, w których dochodzi do informowania akcjonariuszy w taki sposób, aby w praktyce ich nie poinformować, co jest często spotykanym zjawiskiem w wypadkach konfliktów wewnątrz spółki. Wskazane jest, aby wszystkie powyższe informacje znalazły się w miejscu przeznaczonym na komunikację z akcjonariuszami (np. osobna zakładka na stronie internetowej).

Strona internetowa spółki musi również zawierać zestaw podstawowych informacji o spółce, tj.: firma spółki, jej siedziba i adres, oznaczenie sądu rejestrowego, numer NIP i KRS, wysokość kapitału zakładowego oraz kapitału wpłaconego.

Ponadto, wszystkie spółki akcyjne mają obowiązek zgłoszenia adresu strony internetowej spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z art. 47 ust.1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2020 r.) każda spółka akcyjna oraz spółka komandytowo–akcyjna ma obowiązek zgłoszenia do rejestru adresu strony internetowej oraz zmiany tego adresu.

Spółka, która nie posiada strony internetowej lub jej nie aktualizuje zgodnie z nowymi wymogami, naraża się na różnego rodzaju konsekwencje. Niezamieszczenie informacji o planowanym walnym zgromadzeniu może stanowić podstawę do zaskarżenia uchwał. Zamieszczenie na stronie internetowej spółki informacji w sposób nieprawidłowy pociąga za sobą również konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków informacyjnych, tj. podmiotów uprawnionych do reprezentacji. Niedopełnienie ww. obowiązków może skutkować karą grzywny nałożoną przez sąd rejestrowy w wysokości 5 000 zł. Dlatego spółka powinna zadbać o stałą aktualizację strony internetowej i czuwać nad jej prawidłowym funkcjonowaniem, aby zminimalizować ryzyko zarzucenia spółce jakichkolwiek nieprawidłowości.

Czy Twoja spółka posiada stronę internetową, która spełnia wszystkie powyższe wymogi? Jeśli nie - chętnie Ci pomogę. Od lat projektuję, uruchamiam i prowadzę strony internetowe, również dla różnego rodzaju spółek. Chętnie podejmę się tego zadania również dla Twojej firmy. Napisz do mnie lub zadzwoń a przedstawię Ci szczegóły, w tym koszty, takiej usługi. Zapraszam!

Script logo